top of page

תקנון האתר

המסמך מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים  

 

לקוחה יקרה,

ברוכה הבאה לאתר של דורין אלעד מדריכת הנקה ("המדריכה").

אנא קראי את הוראות השימוש המסדירות את הגלישה והשימוש באתר אינטרנט זה. הגלישה והשימוש באתר כמוהם כהסכמה לתנאי שימוש אלה, תוך ויתור על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם תנאי השימוש, והכל בכפוף להוראות כל דין.

בכל שאלה מוזמנת לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון או בוואטסאפ במספר 052-2334887.

השימוש באתר מיועד ללקוחות מגיל 18 ומעלה, והוא ככלל למטרת רכישת מוצרים ו/או שירותים מהמדריכה.

אין לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש בניגוד לדין. מבלי לגרוע מכל הוראה בדין, כל הפרה של הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי הלקוחה ו/או הגולשת באתר יזכה את המדריכה בזכות לתבוע את מלוא נזקיה, ישירים או עקיפים, כולל נזקי מוניטין וכולל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.  

תנאים אלה ו/או תכני האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות כל דין. כמו כן, המדריכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות ה-Online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

"המוצרים" - בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי הצריכה והשירותים הנמכרים באתר, ואשר מועד אספקתם התבקש על ידי הלקוחה בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". מועדי אספקה של המוצרים יוצגו באתר בהתאם לאזור מגוריכן ובכפוף לאזורי השירות.

 

מחירים - מובהר בזאת כי אין התחייבות למספר מינימלי של מוצרים מכל סוג שהוא הנמכרים באתר. מחירי המוצרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המדריכה. בכל שאלה לגבי מחירי המוצרים המפורטים באתר, ניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה.

הערות למוצר - הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם הבלעדית. כמו כן, ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בתום לב בסימון המוצרים והמדריכה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.

אלרגניים / גלוטן - אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר עצמו לפני השימוש בו. באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם הבלעדית. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר.

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמשת למלא טופס פרטים אישיים, לרבות: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; כתובת למשלוח.

יתכן ופתיחת חשבון משתמשת תחייב את הלקוחה במסירת פרטים נוספים הדרושים לצורך מתן השירות ו/או יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, ואשר אינם מפורטים בתקנון זה. המדריכה מציינת שוב בפני הלקוחה שהליך  הרכישה באתר כ"אורחת" ו/או פתיחת חשבון המשתמשת שלה מעידים על הסכמתה לתנאי תקנון זה.

 

פתיחת חשבון על ידי הלקוחה כמוה כהסכמה לשמירת אצל המדריכה. הפרטים שימסרו על ידי הלקוחה ישמרו באמצעות אמצעי אבטחה מקובלים ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתה המפורשת של הלקוחה, זאת למעט במקרים המפורטים להלן: (א)  הפרטים או חלקם יועברו לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה; (ב) נותני שירותים מטעמנו (לרבות חברות פרסום), הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמשת. אנו נגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן התקשרנו עימם. מובהר כי מאגר המידע ישמש גם לשירותי דיוור ישיר כאמור בפרק מדיניות סודיות ופרטיות להלן.

הלקוחה מתבקשת להקפיד על הקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים בעת הרכישה ובעת פתיחת חשבון משתמשת (ככל שנפתח). כמו כן מתבקשת הלקוחה לדאוג לעדכון האתר בכל שינוי בפרטיה, ככל שיהיו. הקלדת פרטים שגויים עלולים למנוע מהאתר לספק ללקוחה את המוצרים אותם רכשה באתר. יצוין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק, על כל המשתמע מכך.

על הלקוחה להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בה בחרה לשם כניסה לחשבון המשתמשת שלה באתר. על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי הלקוחה, ע"י הלקוחה עצמה, מומלץ ללקוחה להחליף את הסיסמא מידי תקופה.

לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון משתמשת, כניסותיה הבאות של הלקוחה לאתר מאותו המחשב ממנו היא נרשמה ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוחה עצמה. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון המשתמשת בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשות אחרות באותו מחשב גישה לחשבון הלקוחה.

 

ביצוע הרכישה באתר -               
בסיום מילוי "סל הקניות", תבוצע לחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוחה יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה. 

בעת ביצוע הזמנות, יש לוודא הזנת פרטים נכונים, לרבות כמות, דגם, צבע וכיו"ב. כל טעות כלשהי בהקלדת הנתונים תהיה באחריותה של הלקוחה בלבד, הלקוחה  לא תהיה זכאית לכל פיצוי במקרה של טעות כאמור, והמדריכה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את ביצועה באופן ראוי.

מובהר כי הלקוחה תהיה האחראית הבלעדית לכל מקרה בו ביצוע ההזמנה באתר נכשל עקב כשל בכרטיס האשראי של הלקוחה, בעיה בחיבור האינטרנט של הלקוחה, תקלת מחשוב של הלקוחה, וכן עקב כל כשל טכני אחר.

 

התשלום -              
התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוחה המזמינה ואשר פרטי זהותה תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים".

לאחר חיוב הלקוחה ומשלוח המוצרים שהלקוחה רכשה ליעדם, תופק עבור הלקוחה קבלה ממוחשבת. הלקוחה מאשרת בזאת כי היא מסכימה למשלוח הקבלה אליה בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהמדריכה תמצא לנכון). הלקוחה רשאית לבטל הסכמתה לקבלת קבלה במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה בטלפון ובוואטסאפ של החברה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה, ולצורך השלמת הרכישה תידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. 

לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

אם יתברר כי מוצר שהוזמן באתר לא היה מצוי במלאי במועד ההזמנה או נוצר חוסר במלאי המוצר לאחר ההזמנה, תישלח ללקוחה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית המדריכה להציע ללקוחה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תתקבל הצעתה של החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוחה אינה מעוניינת במוצר החלופי, היא תהא זכאית לסרב להזמינו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה ללא חיוב כרטיס האשראי שלה.

 

הזמנה ו/או שינוי הזמנה (לרבות הסרה של חלק מהמוצרים בהזמנה) אפשרית  בשעות פעילות מוקד התמיכה בלבד בטלפון או בוואטסאפ. שינוי בהזמנה ניתן לבצע בשעות פעילות החברה וכל עוד ההזמנה טרם נשלחה ללקוחה.
שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

שעות הפעילות של מוקד התמיכה ו/או מענה בוואטסאפ הן:

ימים א' - ה': 08:30-16:00 (משמונה וחצי בבוקר ועד ארבע אחה"צ)

יום ו' וערבי חג: 08:30-12:00 (משמונה וחצי בבוקר ועד שתיים עשרה בצהריים)

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד התמיכה והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

דמי משלוח -       
בנוסף למחירי המוצרים תחויבי בדמי משלוח לפי אפשרות המשלוח לבחירתך, כאשר המדריכה שומרת על הזכות לשנות תעריפים אלה מעת לעת:           

 

איסוף עצמי חינם         
ממשרד החברה, בקיבוץ בית קשת, בימים א'-ה', בין השעות 8:30 ל- 16:00 בתיאום טלפוני מראש.    

 
דואר רשום -         
בעלות של 18.9 ₪     
מגיע תוך 7 ימי עסקים לסניף הדואר שלך (לעיתים עלול להתעכב). תקבלי מספר מעקב אתו תוכלי לעקוב באתר דואר ישראל אחרי המשלוח שלך וכאשר ההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף, תקבלי הודעה מסניף הדואר הקרוב אליך.             

משלוח בוקסיט -                 
בעלות 22 ₪  לנקודת האיסוף הקרובה לביתך, לבחירתך מתוך מאות נקודות חלוקה הפזורות בארץ
עד 7 ימי עסקים מיום יציאת המשלוח מהחברה (תוך 24 שעות מביצוע ההזמנה)

 

בקנייה מעל 300 ₪ אנו שמחות להציע משלוח חינם בדואר או עם חברת בוקסאיט לבחירתך.

 

          
אספקה -                     
ההזמנה תישלח לכתובת שהלקוחה הקלידה או מסרה בעת ההזמנה.  
המוצרים יסופקו בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בתקנון זה, ורק כאשר המוצר אשר שולם במלואו (כולל דמי משלוח, ככל שיש בכך צורך) באמצעות כרטיס אשראי.         
זמני אספקת המוצרים, המצוינים לעיל, כוללים רק ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ההזמנות יסופקו, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י הלקוחה, באמצעות צד שלישי (בהתאם לבחירת הלקוחה) ישירות לכתובת הלקוחה. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוחה, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. המדריכה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת המדריכה לרבות שביתות בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.

דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע"י הלקוחה יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית המדריכה לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית וכו', תהיה רשאית החברה המפעילה לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוחה ותתואם עמה מראש.

המדריכה ו/או מי מטעמה, כולל נציג חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותה שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוחה.      
 

אם יש לך תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה, עליך להודיע על-כך לאלתר למדריכה באמצעות משלוח הודעה לכתובת dorin.elad@gmail.com בה תפרטי את תלונתך. התלונה תיבדק ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת המדריכה, תוכלי להודיע שאינך מעוניינת עוד להמתין להגעת ההזמנה ובמקרה כזה תזוכי במלוא עלות ההזמנה. 
 

החזרת מוצרים -                       
אנא בדקי את תכולת המשלוח עם קבלתו וערכי השוואה מול ההזמנה והקבלה שצורפה לחבילה.

במקרה וגילית אי התאמה של המוצרים בבדיקה או במקרה של חוסר שביעות רצון מצדך לעניין המוצרים המסופקים, אנא הודיעי על כך, למוקד התמיכה שלנו בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד התמיכה יתאם אתך את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי שלך, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

תוכלי למסור הודעת ביטול עסקה באחת מן הדרכים הבאות: הודעת מייל לכתובת dorin.elad@gmail.com או לשלוח הודעה למספר המדריכה בוואטסאפ.

בהודעת הביטול אנא פרטי את שמך המלא כפי שמופיע בהזמנה, מספר זהות שלך וטלפון ליצירת קשר אתך, וכן פירוט רב ככל האפשר של פרטי העסקה.

במקרה שאת אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, עומדת לפניך הזכות לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגה לבינך, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, לנציגה עומדת הזכות לדרוש ממך להציג לפניה תעודה המוכיחה שאת אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.

ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה במוצר, איחור במועד האספקה ביחס למועד המוסכם או הפרה של תנאי מתנאי העסקה - 
במקרה כזה, המדריכה תחזיר ללקוחה, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור ללקוחה העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הלקוחה סכום כלשהו, למעט הסכומים הבאים אותם לחברה זכות לגבות: דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם.      

 

עלויות ההחזרה אלינו והמשלוח מאתנו חזרה חלות על הלקוחה, לבחירתך:    
משלוח בדואר רשום/ בוקסאיט 22 ש״ח, לכתובת החברה: דורין אלעד מדריכת הנקה, בית קשת 152700. יש לצרף פתק שכתוב עליו שם מלא, טלפון, כתובת וסיבת ההחלפה (לייעוץ והתאמה, ניתן ליצור קשר בטלפון החברה).                       


שימי לב, ניתן להחזיר מוצרים שלא כובסו ולא נעשה בהם שימוש, שהינם שלמים וללא כל נזק או פגם ובאריזתם המקורית.

על פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן לבטל עסקה צרכנית של הלבשה תחתונה, אנא בצעי את הבדיקות והמדידות לפני הרכישה.

ביטול הזמנה בתהליך - כל עוד ההזמנה טרם נשלחה  ללקוחה, הלקוחה תהיה רשאית לבטלה ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת dorin.elad@gmail.com או בשיחה טלפונית לשירות הלקוחות או בהתכתבות בוואטסאפ.    
במידה והחבילה הועברה לחברת השליחים והלקוחה מעוניינת לבטל, עלות השילוח לא תחשב בזיכוי.

ביטול הזמנה על-ידי המדריכה - המדריכה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, הזמנה של לקוחה, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוחה או בטרם התקבלה על-ידה.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוחה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוחה אותה מסרה בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. המדריכה לא תחייב את הלקוחה עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויבה הלקוחה עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמה הלקוחה עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה אשר יישם את הדין הישראלי.

 

בטיחות האתר  - אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט לעיל.

 

 

bottom of page